Elizabeth "Betsy" Kennally, 58, loving spouse, mother