Ridgefield notables: Betsy Talbot Blackwell, magazine innovator